Σωματείο Γονέων και Κειδεμόνων με Τρία Παιδιά Νομού Καστοριάς

Η Χιονισμένη Κορυφή του Γράμμου

Το Σωματείο μας ιδρύθηκε το 2006 με στόχο την πλήρη και άνευ όρων εξομοίωση των τριτέκνων οικογενειών με τις πολύτεκνες οικογένειες και τα οφέλη τους, καθώς και τη βελτίωση της διαβίωσης των τριτέκνων οικογενειών του Νομού μας.

Όλοι οι Τρίτεκνοι που κατοικούν εντός των γεωγραφικών αλλά και διοικητικών ορίων του Νομού Καστοριάς μπορούν να εγγράφονται και να γίνουν μέλη του Σωματείου Γονέων και Κηδεμόνων με Τρία Παιδιά Νομού Καστοριας.

Ως Σύμβολο και Προστάτιδα του Σωματείου μας επιλέχθηκε η Παναγία η Κουμπελίδικη, λόγω της μοναδικότητας της ως βυζαντινό μνημείο – σύμβολο της Καστοριάς και όλου του τόπου μας.

Μέλη στο Σωματείο μπορούν να γίνουν όλοι οι Τρίτεκνοι ανεξαρτήτως της ηλικίας των παιδιών τους.

 

 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΑΡΘΡΟ  1ο – ΥΔΡΙΣΗ & ΕΔΡΑ

Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία«ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΟΜΟΥ  ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ» με έδρα τον Δήμο ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ.

Το Σωματείο μπορεί με απόφαση του Δ.Σ. να αλλάζει διεύθυνση μέσα στα όρια της έδρας του και να ιδρύει παραρτήματα και γραφεία και σε άλλα μέρη της ευρύτερης περιοχής της, ήταν εντός του Νομού  ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ χωρίς τροποποίηση του καταστατικού του. Με την απόφαση της ίδρυσης των παραρτημάτων αυτών θα ορίζονται και οι όροι λειτουργίας των.

ΑΡΘΡΟ 2ο  –  ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

Η  διάρκεια του Σωματείου είναι αόριστος. 

ΑΡΘΡΟ 3ο – ΣΚΟΠΟΣ 

Το Σωματείο δεν έχει κερδοσκοπικό  σκοπό. Ο μοναδικός σκοπός είναι η προώθηση των συμφερόντων των οικογενειών με τρία (3) παιδία, οι οποίες θα αποκαλούνται πολύτεκνες , από τη στιγμή που θα αναγνωρισθεί με νόμο του κράτους , αυτή τους η ιδιότητα.  

ΑΡΘΡΟ 4ο – ΠΡΑΓΜΑΤΩΣΗ  ΣΚΟΠΟΥ 

Για την πραγμάτωση του παραπάνω σκοπού του Σωματείου, θα προβαίνει σε όλες εκείνες τις απαραίτητες ενέργειες , συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των παρακάτω:

α)Προώθηση από την πολιτεία, όλων εκείνων των απαραίτητων ρυθμίσεων που θα διασφαλίζουν , δικαιότερη αντιμετώπιση , θα εξυψώνουν το βιοτικό επίπεδο και θα προάγουν την ηθική , κοινωνική , οικονομική και επαγγελματική κατάσταση των μελών του.

β) Προβολή των σκοπών και των ενεργειών του Σωματείου με παραστάσεις ενώπιον των αρμοδίων παραγόντων της Πολιτείας για τη διεκδίκηση και θέσπιση ευεργετικών διατάξεων και νόμων υπέρ των οικογενειών με τρία παιδία με μέσα που θα είναι ικανά να υλοποιήσουν τον στόχο , όπως ενδεικτικά αναφέρονται η έκδοση περιοδικών , βιβλίων ημερολογίων και άλλων εντύπων, η διοργάνωση και η συμμετοχή σε εκδηλώσεις , συγκεντρώσεις , παρουσιάσεις ,διαλέξεις , σεμινάρια και με όποια άλλα μέσα ή ενέργεια χωρίς να απαιτείται τροποποίηση του παρόντος καταστατικού .

Το Σωματείο μπορεί να γίνει μέλος αντίστοιχης προς το σκοπό της , υπερκείμενης ένωσης , συνδέσμου ή ομοσπονδίας , εφόσον τηρηθούν οι απαραίτητες διατυπώσεις και προϋποθέσεις.

Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε ενέργεια του Σωματείου που θα αποσκοπεί σε κομματικό σκοπό καθώς και η συνεργασία του με άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα που επιδιώκουν κομματικούς σκοπούς.

ΑΡΘΡΟ 5ο ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 

Οι πόροι του Σωματείου προέρχονται :

α) από τακτικές ετήσιες εισφορές των  μελών , από έκτακτες εισφορές των μελών , όπως αυτές θα καθορίζονται από Δ.Σ του Σωματείου και από τα τέλη εγγραφής.

β) Τις έκτακτες  προσφορές μη μελών ,δωρεές , κληρονομιές , κληροδοσίες , διάφορες εκδηλώσεις .

γ)Οι νόμιμες επιχορηγήσεις από το Κράτος , άλλους οργανισμούς τοπικούς, εθνικούς ή διεθνείς και την Ευρωπαϊκή Ένωση .

Τα έσοδα που θα προκύπτουν , θα διατίθενται αποκλειστικά για την επιδίωξη της εκπλήρωσης του σκοπού και των αναγκών του , χωρίς να επιτρέπεται διανομή κέρδους ή εσόδων στα μέλη του .Δικαίωμα που τυχόν αποκτήσει το Σωματείο κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του θα ανήκουν στο Σωματείο και όχι σε κάποιο μέλος ατομικά. Η ακίνητη περιουσία του Σωματείου αποκτάται , μεταβιβάζεται ή πωλείται για λογαριασμό του μόνον κατόπιν  απόφασης της Γενικής Συνέλευσης (Γ.Σ). Σε περίπτωση διάλυσης του θα διενεργηθεί εκκαθάριση από επ’ αμοιβή εκκαθαριστή που θα ορίσει η Γενική Συνέλευση   και η οποία θα αποφασίσει για την τύχη και διάθεση του τελικού προϊόντος της εκκαθάρισης. 

ΑΡΘΡΟ 6ο –  ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ –ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μέλη του σωματείου γράφονται όλα τα φυσικά πρόσωπα , τα οποία

α)έχουν την Ελληνική υπηκοότητα , β) έχουν αποκτήσει τρία παιδιά ανεξάρτητα από την ηλικία τους και ανεξάρτητα από το γεγονός αν κάποιο από τα παιδιά έχει αποβιώσει , γ) να μην διώκονται για ατιμωτικό αδίκημα , δεν έχουν ένα από τα κωλύματα εγγραφής ή τους περιορισμούς που θέτει ο νόμος  και δ) να μην είναι μέλη σε άλλο σωματείο με παρεμφερή σκοπό.

Για την εγγραφή υποβάλλεται αίτηση από τον ενδιαφερόμενο στο Διοικητικό Συμβούλιο. Με την αίτηση θα επισυνάπτεται και αντίγραφο επικυρωμένο από τη αρμόδια για την έκδοση του αρχή , πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης .Στην αίτηση πρέπει να δηλώνονται α)τα αναλυτικά στοιχεία του μέλους , β)η κατοικία με την ακριβή διεύθυνση αυτού ,γ) ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης συγχρόνως δε ο αιτών πρέπει να καταβάλει το δικαίωμα εγγραφής και την συνδρομή ενός έτος .Ακόμη , η αίτηση πρέπει να εγκριθεί από το ΔΣ σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερών .Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή , η έγκριση του ΔΣ θεωρείται  ότι έχει αυτοδικαίως παρασχεθεί και ο ενδιαφερόμενος  έχει εγγραφή ως μέλος του Σωματείου    την Πέμπτη ημέρα μετά την υποβολή της αίτησης .2) Το ΔΣ μπορεί με απολογημένη απόφαση να μην εγκρίνει το αίτημα εγγραφής του ενδιαφερόμενου ως μέλους  του Σωματείου .Κατά της πράξης αυτής ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να ασκήσει αγωγή στο αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο με την τακτική διαδικασία είτε για αναγνώριση του δικαιώματος εγγραφής του , είτε επιπλέον για την καταδίκη του Σωματείου σε δήλωση βουλήσεως

ΑΡΘΡΟ 7ο

Ο αριθμός των μελών του Σωματείου είναι απεριόριστος και όλα τα μέλη είναι τακτικά .Σε εξαιρετικές περιπτώσεις σε πρόσωπα που έχουν διακριθεί για την προσφορά τους στον κοινωνικό και πολιτισμικό χώρο , μπορεί να απονέμεται ο τίτλος του επίτιμου μέλους , χωρίς δικαίωμα ψήφου .Όσα από τα τακτικά μέλη εκπληρώνουν στο ακέραιο τις ταμειακές τους υποχρεώσεις έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι , κατά τους όρους του παρόντος , δικαιούνται κάθε ωφέλεια και εξυπηρέτηση νόμιμα επιδιωκόμενη από το Σωματείο , συγχρόνως δε και καθήκον και  υποχρέωση να συμβάλλουν στην πραγματοποίηση των επιδιώξεων και του σκοπού αυτού.

ΑΡΘΡΟ 8ο 

Κάθε μέλος του Σωματείου , το οποίο αντιδρά στις επιδιώξεις και το σκοπό αυτού ή δεν συμμορφώνεται στις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, τις λαμβανόμενες σύμφωνα με το νόμο και το παρόν καταστατικό δεν συμμορφώνεται στον εσωτερικό κανονισμό ή συμπεριφέρεται κατά τρόπο αντίθετα προς τα συμφέροντα του Σωματείου ,ή η διαγωγή του είναι οπωσδήποτε ασυμβίβαστη με την αξιοπρέπεια και το κύρος του Σωματείου , μπορεί να διαγράφεται με απόφαση του ΔΣ , μετά από γραπτή απολογία του μέλους , το οποίο καλείται για το λόγω αυτό από τον πρόεδρο. Η απόφαση αυτή υπόκειται σε προσφυγή ενώπιον της Γ.Σ . Μέλος που έχει διαγραφεί μπορεί να επανεγραφεί με απόφαση του ΔΣ , αφού προηγούμενα καταβάλει τις οφειλές του , οπότε ανακτά όλα τα

δικαιώματα του ,εκτός αν διαγραφεί δύο φορές για οποιαδήποτε αιτία . Το Δ.Σ μπορεί να επιβάλει σε μέλος κατά περίπτωση , εκτός της ποινής της αποβολής και της επίπληξης και του προστίμου μέχρι μιας ετήσιας συνδρομής .Η αποχώρηση στα μέλη επιτρέπεται ελεύθερα μετά από γραπτή αίτηση των ενδιαφερομένων και προηγούμενης εκπλήρωσης των οικονομικών υποχρεώσεων έναντι του Σωματείου για το χρόνο που ήταν μέλος .

 ΑΡΘΡΟ 9ο – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Σωματείο διοικείται από πενταμελές Δ.Σ . Η θητεία του είναι για δύο (2) χρόνια .Το νεοκλεγμένο Δ.Σ συνέρχεται σε πρώτη συνεδρίαση μέσα σε 10 ημέρες από την εκλογή του και εκλέγει από τα μέλη του με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία των μελών , τον Πρόεδρο , τον Αντιπρόεδρο ν, τον Γενικό Γραμματέα , τον Ειδικό Γραμματέα , τον Ταμία . Τα απερχόμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αντικαθίστανται από τα αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αντικαθίστανται από τα αναπληρωματικά και κατά τη σειρά επιτυχίας των . Εφόσον σε δύο συνεχείς ψηφοφορίες δεν συγκεντρώθηκε η απόλυτη πλειοψηφία για κάποιο αξίωμα ακολουθεί Τρίτη όπου εκλέγεται με απλή πλειοψηφία . Σε περίπτωση ισοψηφίας  γίνεται κλήρωση .Η πρώτη αυτή συνεδρίαση του Δ.Σ συγκαλείτε με ευθύνη του πλειοψηφίσαντα συμβούλου , ο οποίος και  προεδρεύει .Μετά την συγκρότηση του σε σώμα ,συνέρχεται σε κοινή συνεδρίαση με το προηγούμενο Δ.Σ και παραλαμβάνει τα έγγραφα και τα περιουσιακά στοιχεία του Σωματείου . Κατά την παράδοση υπογράφεται πρακτικό παράδοσης και παραλαβής.

ΑΡΘΡΟ 10ο

Το Δ.Σ συνεδριάζει τακτικά  μια φορά τον μήνα , με γραπτή πρόσκληση που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα . Στις προσκλήσεις αναφέρονται ο τόπος , ο χρόνος και τα θέματα ημερήσιας διάταξης. Έκτακτα όταν κριθεί αναγκαίο ή το ζητήσουν γραπτά τουλάχιστον τρεις (3) σύμβουλοι , αναφέροντας και τα  θέματα της ημερήσιας διάταξης . Στην περίπτωση αυτή ο Πρόεδρος υποχρεούνται να

συγκαλέσει το Δ.Σ μέσα σε 4 ημέρες , εκτός αν λόγω κατεπείγοντος υπάρχει άλλο αίτημα . Το Δ.Σ βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται τρία(3) από τα πέντε μέλη . Σε περίπτωση ισοψηφίας όταν είναι τέσσερις παρόντες ξανασυζητείται η πρόταση στην επόμενη συνεδρίαση . Όταν το προς συζήτηση θέμα χρειάζεται άμεση λύση τότε υπερισχύει η γνώμη της πλειοψηφίας . Μέλος του Δ.Σ   που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις (3) συνεδριάσεις αντικαθίσταται με απόφαση του Δ.Σ με τον πρώτο αναπληρωματικό τον κατά σειρά προτίμησης σύμβουλο στο ψηφοδέλτιο . Το ίδιο γίνεται σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου κάποιου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου . Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν επιλαχόντες , τότε εκλέγεται από την Γ.Σ η οποία συγκαλείται ειδικά για αυτόν τον λόγο , νέος αριθμός , ανάλογος προς τον αριθμό των εκλιπόντων .Οι αποφάσεις τουΔ.Σ παίρνονται με φανερή ψηφοφορία , εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά από το καταστατικό ή από το νόμο και με απόλυτη πλειοψηφία των μελών που παραβρίσκονται .Ακόμη μυστική ψηφοφορία γίνεται όταν το ζητήσει το 1/3 των μελών του Δ.Σ . Η ψήφος του Προέδρου δεν είναι διπλή . Θέματα  εκτός  ημερήσιας διάταξης μπορούν να συζητηθούν αν το ζητήσουν τρία (3) τουλάχιστον μέλη . Τα μέλη του Δ.Σ είναι υπεύθυνα προσωπικά και αλληλέγγυα απέναντι στο Σωματείο και μπορούν να ανακληθούν από την Γενική Συνέλευση με απόφαση που παίρνεται με πλειοψηφία των δύο (2/3)  των παρόντων ταμειακά τακτοποιημένων μελών .Αν δεν υπάρχει απαρτία στο Δ.Σ ορίζεται δεύτερη συνεδρίαση και οι αποφάσεις λαμβάνονται με οσαδήποτε μέλη .

Το Δ.Σ έχει αποφασιστικό χαρακτήρα .Διοικεί το Σωματείο , με βάση το νόμο και το καταστατικό . Διαχειρίζεται την περιουσία του Σωματείου εκτελεί τις αποφάσεις της Γ.Σ. Προγραμματίζει και συντονίζει την δουλεία του Σωματείου . Η ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ είναι τιμητική και άμισθη . Στα μέλη του Δ.Σ , όταν μετακινούνται εκτός του τόπου της μόνιμης κατοικίας τους για προσφορά οποιαδήποτε υπηρεσίας στο Σωματείο επιτρέπεται να καταβάλουν έξοδα κίνηση  , διαμονής και διατροφής.

ΑΡΘΡΟ 11ο     

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ εκπροσωπεί το Σωματείο στα δικαστήρια και σε όλες γενικά τις κρατικές αρχές , φυσικά ή νομικά πρόσωπα . Συγκαλεί προεδρεύει και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ καταρτίζει με την βοήθεια του Γενικού Γραμματέα την ημερήσια διάταξη . Ελέγχει για την πιστή εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ και της Γ.Σ . Υπογράφει με τον Γενικό Γραμματέα όλα τα έγγραφα , τα πρακτικά του Δ.Σ και προσυπογράφει μαζί με τον Ταμία τα εντάλματα πληρωμών .Συντάσσει τον απολογισμό του Δ.Σ . Τον πρόεδρο εφόσον απουσιάζει για οποιαδήποτε λόγο τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και κατόπιν αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος και κατόπιν αναπληρώνει αυτόν ο Γενικός Γραμματέας . Σε περίπτωση παραίτησης του Προέδρου , πρόεδρος εκλέγεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

 ΑΡΘΡΟ 12ο – ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ  ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Ο  Γενικός Γραμματέας διευθύνει το γραφείο από την άποψη του υπηρεσιακού μηχανισμού του Σωματείου φυλάει τα αρχεία και τη σφραγίδα , ευθύνεται για την τήρηση του μητρώου μελών και την τακτική ενημέρωση του.

Ευθύνεται για την σύνταξη των πρακτικών του Δ.Σ διεκπεραιώνει όλη την αλληλογραφία , προσυπογράφει με τον Πρόεδρο κάθε έγγραφο του Δ.Σ επιβλέπει την τήρηση του πρωτοκόλλου των εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων .Καταρτίζει με τον Πρόεδρο την ημερήσια διάταξη κάθε συνεδρίασης , φροντίζει για την συγκέντρωση στοιχείων για τα θέματα που θα συζητηθούν .Συνυπογράφει με τον Πρόεδρο τον απολογισμό του Δ.Σ. Τον Γενικό Γραμματέα εφόσον απουσιάζει τον αναπληρώνει ο ειδικός γραμματέας και σε περίπτωση κωλύματος ένας από τους συμβούλους που ορίζεται   από τον πρόεδρο . Ο ειδικός γραμματέας  βοηθάει τον Γ. Γραμματέα σε όλες του τις εργασίες με τον τρόπο που αυτός ορίζει και  τον αναπληρώνει προσωρινά , μέχρι διορισμού κανονικού αναπληρωτή  από τον Πρόεδρο. Τον ειδικό γραμματέα που είναι απών ή κωλύεται τον αναπληρώνει ο σύμβουλος που ορίζεται προσωρινά από τον πρόεδρο .

 ΑΡΘΡΟ 13ο – ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΑΜΙΑ 

Ο ταμίας είναι υπεύθυνος για την χρηματική περιουσία του Σωματείου και την υπόλοιπη κινητή περιουσία . Εισπράττει ο ίδιος χρήματα απευθείας από τα μέλη του Σωματείου ή χρήματα που διατίθενται υπέρ του Σωματείου με διπλότυπες αποδείξεις που έχουν τη σφραγίδα του και τη υπογραφή του Προέδρου του Δ.Σ . Καταθέτει στην τράπεζα όλες τις εισπράξεις στο όνομα του Σωματείου , μπορεί όμως να  κρατάει για τις τρέχουσες δαπάνες μέχρι εκατόν πενήντα (150,00)Ευρώ . Για κάθε ανάληψη από την τράπεζα απαιτείται έγγραφο υπογεγραμμένο από τον Πρόεδρο και τον ίδιο . Ενεργεί τις πληρωμές για τις ανάγκες του Σωματείου εντάλματα που έχουν την υπογραφή του προέδρου , με βάση τις αποφάσεις του Δ.Σ. Όλα τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα έχουν την σφραγίδα του Σωματείου , είναι αριθμημένα με αύξοντα αριθμό και υπογράφονται από  τον πρόεδρο . Συντάσσει τον ισολογισμό της διαχείρισης και τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους , τους οποίους υποβάλλει για επικύρωση στο Δ.Σ και στην Γενική Συνέλευση που αποφασίζει τελικά Ο ταμίας  είναι υπεύθυνος για την ορθή τήρηση και ενημέρωση του βιβλίου εισπράξεων-πληρωμών  και του βιβλίου κινητής –ακίνητης  περιουσίας . Τέλος ελέγχεται από την ελεγκτική επιτροπή για την καλή διαχείριση της περιουσίας του Σωματείου . Όταν απουσιάζει ο ταμίας ή κωλύεται αναπληρώνεται από το βοηθό ταμία που μπορεί να χριστεί ως τέτοιος ένα από τα  μέλη του Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 14ο – ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η Γενική Συνέλευση του Σωματείου , ταυτόχρονα με την εκλογή του Δ.Σ ,με τον τρόπο  που εκλέγεται αυτό , εκλέγει την ελεγκτική επιτροπή , που αποτελείται από τρία τακτικά και δύο αναπληρωματικά μέλη . Η ελεγκτική επιτροπή στην πρώτη συνεδρίαση της εκλέγει μεταξύ των μελών της τον πρόεδρο που διευθύνει τις εργασίες της . Επιβλέπει και εποπτεύει τις διαχειριστικές πράξει του Δ.Σ και ιδιαίτερα του ταμία και ελέγχει τη νομιμότητα τους . Ερευνά αν οι πληρωμές και οι εισπράξεις

έγινα κανονικά και αν υπάρχουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά . Δικαιούται να εξετάζει  σχετικά με την οικονομική κατάσταση έγγραφα και βιβλία του Σωματείου και να ελέγχει το υπόλοιπη του ταμείου . Στο τέλος του ελέγχου κάθε διαχειριστικού έτους συντάσσεται έκθεση για την διαχείριση του Δ..Σ  και υπογράφεται από όλα τα μέλη αυτής . Την έκθεση υποβάλλει ο πρόεδρος της Γ.Σ .Επίσης τηρεί βιβλίο πρακτικών στο οποίο καταχωρούνται όλες οι εκθέσεις της που υποβάλλονται στις Γ.Σ και οι συνεδριάσεις της . Η ελεγκτική επιτροπή έχει δικαίωμα  να καλέσει έκτακτο Δ.Σ για θέματα της αρμοδιότητας της 

ΑΡΘΡΟ 15ο – ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτερο και κυρίαρχο όργανο , αρμόδιο να αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το Σωματείο. Η Γενική Συνέλευση διακρίνεται σε τακτική και έκτακτη .Η τακτική Γ.Σ γίνεται μια φορά το χρόνο , συγκαλείτε από το Δ. Σ  μέσα στο τρίμηνο από τη λήξη του οικονομικού έτους . Η ακριβής ημερομηνία και τα θέματα της ημερήσιας ανακοινώνονται με κάθε προσφορά μέσο μιας εβδομάδας πριν.  Η ετήσια τακτική Γ.Σ περιλαμβάνει υποχρεωτικά στα θέματα της ημερήσιας διάταξης τη συζήτηση και την απόφαση για τον απολογισμό δράσης του Δ.Σ και για την έκθεση της Ε.Ε σχετικά με τα οικονομικά του Σωματείου και τον προϋπολογισμό του επόμενου έτος . Το  Δ.Σ είναι υποχρεωμένο να περιλαμβάνει στην ημερήσια διάταξη κάθε θέμα που προτείνεται από     δέκα (10)  τουλάχιστον μέλη του Σωματείου . Η πρόταση πρέπει να υποβληθεί γραπτά , υπογεγραμμένη από τα προτείνονται μέλη , το αργότερο τρεις μέρες από τη ΓΣ . Στην περίπτωση αυτή το Δ.Σ  είναι υποχρεωμένο να δεχθεί τη πρόταση να προβεί στην συμπλήρωση της ημερήσιας διάταξης και να εκδώσει  ανακοίνωση την επόμενη ημέρα για την ενημέρωση των μελών του Σωματείου σχετικά με την προσθήκη ή τις προσθήκες στα θέματα της ημερήσιας διάταξης . Νέα θέματα μπορούν να προστεθούν στην ημερησία διάταξη με απλή πλειοψηφία αυτών που συμμετέχουν στην Γ.Σ ύστερα από πρόταση ενός ή περισσοτέρων μελών .Με την ίδια διαδικασία μπορεί να αλλάξει  η σειρά  των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης . Στην περίπτωση που το Δ.Σ αδρανήσει να  συγκαλέσει την ετήσια τακτική συνέλευση , έχουν δικαίωμα το 1/5 τουλάχιστον των μελών του Σωματείου να συγκαλέσουν και να πραγματοποιήσουν την ετήσια τακτική συνέλευση . Στην περίπτωση αυτή το Δ.Σ είναι υποχρεωμένο συγκαλέσει Γ. Σ το αργότερο μία εβδομάδα μετά την υποβολή της αίτησης  .Σε περίπτωση που το Δ.Σ αδρανήσει τα μέλη που έχουν κάνει την αίτηση έχουν το δικαίωμα να συγκαλέσουν τη Γ.Σ αμέσως. Για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της ετήσιας τακτικής Γ.Σ και των εκτάκτων Γ.Σ ,εκτός από τον απολογισμό δράσης του Δ.Σ και την έκθεση της Ε.Ε μπορούν να υπάρχουν περισσότεροι από ένα εισηγητές και συγκεκριμένα όσα από τα μέλη της ΓΣ ,το ζητήσουν . Ο χρόνος ομιλίας των εισηγητών και ο χρόνος ομιλίας των ομιλητών καθορίζονται με απόφαση της ΓΣ.

Η τακτική ΓΣ και οι έκτακτες ΓΣ διευθύνονται από προεδρείο που αποτελείται από τρία μέλη , τον πρόεδρο , τον Αντιπρόεδρο και τον Γραμματέα που εκλέγονται κατά την έναρξη της ΓΣ με ανάταση των χεριών και αμέσως μόλις διαπιστωθεί απαρτία από τον πρόεδρο του  διοικητικού συμβουλίου . Αν στην πρώτη ψηφοφορία κανένας υποψήφιος δεν πάρει απόλυτη πλειοψηφία επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου και εκλέγεται αυτός που θα ψηφιστεί από την πλειοψηφία .

Απόφαση της γενικής συνέλευσης , μπορεί να αναιρεθεί μόνο με απόφαση ΓΣ.

Κάθε ψηφοφορία σε ΓΣπου αναφέρεται σε εκλογές των οργάνων του Σωματείου , θέματα εμπιστοσύνης προς το ΔΣ έγκριση λογοδοσίας  και προσωπικά ζητήματα είναι άκυρη αν δεν γίνει μυστικά . Απόφαση της ΓΣ  αντίθετη με το νόμο ή με το καταστατικό ακυρώνεται μετά από αίτηση μελών που είναι τουλάχιστον το ¼ των οικονομικά τακτοποιημένων μελών του Σωματείου . Οι ΓΣ τακτικές και έκτακτες θεωρούνται ότι έχουν απαρτία αν είναι παρόντα το ½ συν ένα , από τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη του Σωματείου . Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία η ΓΣ αναβάλλεται για να γίνει μέσα σε τρεις (3) μέρες το νωρίτερο και οχτώ (8)το αργότερο με την ίδια ημερήσια διάταξη , χωρίς να προστεθεί τίποτα άλλο . Στην  περίπτωση αυτή η ΓΣ θεωρείται ότι έχει απαρτία αν παρευρίσκονται τουλάχιστον το ¼ των  οικονομικά τακτοποιημένων μελών του . Αν και σε αυτήν την περίπτωση δεν υπάρχει απαρτία γίνεται νέα μέσα σε 8 ημέρες και θεωρείται ότι έχει απαρτία αν παραβρίσκονται τουλάχιστον το 1/5 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών .Εάν δεν υπάρχει απαρτία και στην Τρίτη αυτή συνέλευση θα

κληθεί νέα συνέλευση για το ίδιο θέμα μέσα σε οχτώ (8) μέρες η οποία έχει απαρτία με όσα τακτοποιημένα οικονομικά μέλη είναι παρόντα .

Σε περίπτωση παύσης ή παραίτησης στη γενική συνέλευση των μελών του ΔΣ καθορίζεται στην ίδια συνέλευση ημέρα σύγκλησης ειδικής , η οποία πρέπει να συγκληθεί μέσα σε 20 ημέρες το αργότερο εκλέγεται δε και ειδική τριμελής προσωρινή διοικούσα επιτροπή του Σωματείου , η οποία όμως επιλαμβάνεται των επειγόντων θεμάτων.

ΑΡΘΡΟ  16ο ΕΚΛΟΓΗ ΑΙΡΕΤΩΝ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ

Εκλογές για την ανάδειξη ΔΣ και ΕΕ γίνονται κάθε δυο χρόνια στην τακτική Γενική  Συνέλευση . Όσα μέλη επιθυμούν να εκλεγούν μέλη του ΔΣ  η της ΕΕ υποβάλλουν σχετική αίτηση στον Γραμματέα του Σωματείου, δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την ορισθείσα και κοινοποιηθείσα σε όλα τα μέλη με κάθε πρόσφορο μέσο , σύγκλιση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης . Το ΔΣ αφού διαπιστώσει ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις εκλογιμότητας προχωρεί στην ανακήρυξη των υποψηφίων και τυπώνει τα ψηφοδέλτια των υποψηφίων .

Για την διεξαγωγή των αρχαιρεσιών  εκλέγεται με ανάταση των χεριών εφορευτική επιτροπή που αποτελείται από τρία (3) τακτικά και ένα (1) αναπληρωματικό μέλος .Πρόεδρος της είναι αυτός που πήρε τις περισσότερες ψήφους .

Τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής δεν μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα . Αν ένα μέλος της ΕΕ παραιτηθεί ή δεν μπορεί να συμμετέχει για κάποιο λόγο , η θέση του συμπληρώνεται από το αναπληρωματικό μέλος .

Η εφορευτική επιτροπή μετά την εκλογή της , αναλαμβάνει τα καθήκοντα της υποχρεούται να διενεργήσει τις εκλογές για την ανάδειξη του ΔΣ της ΕΕ.

Οι εκλογές ψηφίζουν το ψηφοδέλτιο που προτιμούν , αφού τοποθετήσουν σταυρό στους υποψήφιους για το ΔΣ και την ΕΕ. Εκλέγονται αυτοί που έχουν πάρει κατά σειρά τους περισσότερους ψήφους . Μετά το τέλος των εκλογών συντάσσει πρακτικό καταστατικό όπου να φαίνεται ο αριθμός των μελών που ψήφισαν και τους σταυρούς προτίμησης που πήρε ο κάθε υποψήφιος.

Ο κάθε ψηφοφόρος έχει το δικαίωμα για το ΔΣ να βάλει  μέχρι πέντε (5) σταυρούς προτίμησης και για ΕΕ έως τρεις (3) σταυρούς προτίμησης.

 ΑΡΘΡΟ 17ο

Το Σωματείο έχει σφραγίδα στόγγυλη που φέρει στην περιφέρεια τις λέξεις της επωνυμίας , ήταν  «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΟΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 18ο

Το Σωματείο , είναι υποχρεωμένο να τηρεί τα παρακάτω βιβλία.

1.       Μητρώο Μελών

2.       Πρακτικών συνεδριάσεων  γενικών συνελεύσεων

3.       Πρακτικών συνεδριάσεων διοικητικών συμβουλίων

4.       Εσόδων – Εξόδων

5.       Περιουσιακών στοιχείων και

6.       Πρωτόκολλο εισερχόμενων εξερχόμενων εγγράφων

Τα βιβλία πριν από την χρήση τους , θεωρούνται από το Νομάρχη ή από άλλο εξουσιοδοτημένο όργανο .

ΑΡΘΡΟ 19ο

Το παρόν καταστατικό μπορεί να τροποποιηθεί με απόφαση της Γ.Σ των μελών για την οποία απαιτείται να είναι παρόντες το ½ συν ένα των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου , η δε σχετική απόφαση θα πρέπει να λαμβάνεται τουλάχιστον με πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων .Στο παρόν καταστατικό θα ενσωματώνεται η κάθε φορά ισχύουσα    νομοθεσία , χωρίς να απαιτείται τροποποίηση του παρόντος .

ΑΡΘΡΟ 20ο

Το  Σωματείο διαλύεται με απόφαση της ΓΣ η οποία συγκαλείτε ειδικά για το σκοπό αυτό . Απαιτείται η παρουσία και η πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων.

ΑΡΘΡΟ 21ο

Το παρόν καταστατικό αποτελείται από είκοσι ένα (21) άρθρα , συζητήθηκε και εγκρίθηκε από τα ιδρυτικά μέλη του Σωματείου , τα οποία και υπογράφουν παρακάτω στις 4-9-2006 όπου την ίδια ημέρα εξέλεξαν προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο εξουσιοδοτείται να αποδεχθεί τροποποιήσεις ή προσθήκες των διατάξεων του παρόντος , οι οποίες τυχόν θα υποδειχθούν από την αρμόδια δικαστική αρχή κατά την έγκρισή του .

Το προσωρινό Δ.Σ. του οποίου η θητεία λήγει υποχρεωτικά εντός δύο (2) μηνών από την έγκριση του καταστατικού την εγγραφή του στα βιβλία σωματείου του Πρωτοδικείου ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ την νόμιμη

δημοσίευση  του, οπότε και θα συγκαλέσει έκτακτη ΓΣ για την διενέργεια  αρχαιρεσιών για την ανάδειξη ΔΣ και ΕΕ εξουσιοδοτείται να ενεργεί ότι χρειάζεται για την επίτευξη των σκοπών του Σωματείο.

ΚΑΣΤΟΡΙΑ 4-9-2006

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.