Διανομή φρούτων στις Τρίτεκνες Οικογένειες

Σύμφωνα με την ΥΑ Αρ.Πρωτ.: 3630/87095/ 28-07-2016(ΑΔΑ: 75ΖΔ4653ΠΓ-ΤΞΤ)

εντάχθηκαν στους ωφελούμενους  του προγράμματος δωρεάν διανομής φρούτων (πορτοκάλια, μήλα, μανταρίνια, ακτινίδια, κ.ά.). και οι γονείς με τρία (3) προστατευόμενα τέκνα και φορολογητέο εισόδημα έως και 14.400 ευρώ.
Καλούμε όλες τις τρίτεκνες οικογένειες, μέλη του Συλλόγου, με προστατευόμενα τέκνα και  με φορολογητέο εισόδημα έως και 14.400 ευρώ  να προσκομίσουν στο γραφείο του Συλλόγου τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

-Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης(τελευταίου 2μήνου),

-Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου(εκκαθαριστικό) του Φορολογητέου έτους 2015,(Φωτοτυπία)

– Φωτοτυπία  Ταυτότητας

-ΑΜΚΑ των μελών

-Βεβαίωση σπουδών για όσα παιδιά είναι από 18 -24 χρονών

– Αίτηση-Δήλωση συμμετοχής(διατίθεται από τον Σύλλογο).

 

Αιτήσεις στο Γραφείο του Συλλογου(ημέρα και ώρες γραφείου).

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Δείτε την ανακοίνωση

Δείτε την Αίτηση