ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

Το ∆ίκτυο Γυναικών Επιχειρηµατιών του Κέντρου Εργάνη, η Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας και ο ∆ήµος Αργούς Ορεστικού σας προσκαλούν στην ενηµερωτική εκδήλωση του Σχεδίου ∆ράσης:

«Οι γυναίκες της Δυτικής Μακεδονίας δικτυώνονται. Περιφερειακό Κέντρο Στήριξης των Γυναικών στη Δυτική Μακεδονία»

∆ευτέρα 29 Ιουνίου 2015

Αίθουσα ∆ηµοτικού Ωδείου

Έναρξη ώρα: 7:00 µ.µ.

Θα ακολουθήσει συµβουλευτική σε θέµατα απασχόλησης : Βιογραφικό, Συνοδευτική Επιστολή, Συνέντευξη Επιλογής Προσωπικού, Τρόποι Αναζήτησης Εύρεσης Εργασίας, ∆ικτύωση και ενηµέρωση για ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ